Uzatvorenie zmluvy

Pri uzatvorení zmluvy

Naše zariadenie poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden pre prijímateľa alebo jeho
opatrovníka a druhý sa zakladá do osobného spisu prijímateľa vedeného našou sociálnou pracovníčkou. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. Pred samotným podpisom zmluvy budete oboznámený s jej obsahom. Máte možnosť si zmluvu prečítať, pýtať sa, čomu nerozumiete, prípadne s čím nesúhlasíte. Pri podpise zmluvy môže byť prítomný rodinný príslušník, ak si to želáte.  Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre vás zrozumiteľný a transparentný. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Výpočtový list.


Obsah zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:


 1. označenie zmluvných strán
 2. predmet zmluvy

 3. druh poskytovanej sociálnej služby

 4. miesto, čas a deň začatia poskytovania

 5. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
 6. úhrada za sociálnu službu a spôsob jej určenia

 7. spôsob a podmienky platenia za poskytovanú sociálnu službu

 8. práva a povinnosti

 9. osobitné ustanovenia

10. záverečné ustanovenia