História

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa nachádza v priestoroch bývalého kaštieľa, ktorý bol vybudovaný v prvej polovici 19. storočia v osade Štrkovec, územne patrí pod obec Šoporňa a je od nej vzdialená 7 kilometrov.
Samotná história DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa začína rokom 1967, kedy Okresný národný výbor – odbor sociálneho zabezpečenia v Galante požiadal o pridelenie objektu bývalého poľnohospodárskeho učilišťa za účelom umiestnenia 80 mentálne postihnutých mladistvých osôb. Na základe prevedených všeobecných príprav bol v spolupráci s Krajským národným výborom a MPSV SSR v Bratislave dohodnutý konečný termín pre zahájenie prevádzky 17. september 1971.

Zariadenie dostalo názov Ústav sociálnej starostlivosti pre duševne chybnú mládež Šoporňa – Štrkovec. 15.novembra 1971 boli do budovy zrekonštruovaného kaštieľa privezení prví klienti z Ústavu sociálnej starostlivosti Klasov, v počte 18. Do 1. septembra 1972 bola kapacita zariadenia naplnená stavom 80 klientov z rôznych ústavov Slovenska a z rodín.