Strategické ciele

STRATEGICKÉ CIELE

 1. Naplniť potreby a požiadavky PSS, ich zákonných zástupcov a zamestnancov s akcentom na dodržiavanie ľudských práv a slobôd

Úloha č. 1

 • Poskytnúť  PSS sociálnu integráciu až inklúziu do komunitného prostredia. Vytvoriť kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb s dôrazom na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb zakúpením alebo prenájmom 2 rodinných domov v okolitých obciach.

OPATRENIE k úlohe č. 2

Zariadiť prieskum trhu, požiadavky predložiť TTSK, kúpa, resp. prenájom domov, participovať pri riešení priestorov a požiadaviek pre potreby PSS, zariadiť rodinné domy.

VÝSTUP k úlohe č. 2

 • Vznikne podporované bývanie – vytvoriť zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie. Vybuduje sa denný stacionár.
 • Vyrieši sa problém s nedostatkom priestorov v našom zariadení, PSS budú užšie spätí o obcou a intaktnou populáciou.

Úloha č. 3

 • Poskytnúť  PSS možnosť pracovnej rehabilitácie až pracovnej inklúzie. Vytvorenie  chráneného pracovíska.

OPATRENIE k úlohe č. 3

V spolupráci s úradom práce, so zamestnávateľmi  a podnikateľskými subjektmi zabezpečiť začlenenie PSS do pracovného procesu.

 

VÝSTUP k úlohe č. 3

 • Vytvorená 1 pracovná skupina – s prevedenou pracovnou diagnostikou – VZOR Z BOTTROPU - Nemecko, s ubytovaním v chránenom bývaní a s pracovným zaradením.

Úloha č. 4

 • Rozšíriť ponuku popoludňajších  terapií a možností trávenia voľného času.

OPATRENIE k úlohe č. 4

V popoludňajších hodinách ponúknuť PSS voľno-časové aktivity a terapie, ktoré svojou príťažlivosťou a nenáročnosťou zaktivizujú aj ťažšie MP, starších, či menej aktívnych PSS. Sú to: pečenie, prvky biblioterapie, canisterapie, košikárstvo, výroba sviečok.

VÝSTUP k úlohe č. 4

 • Pridané voľno-časové aktivity.

Úloha č. 5

 • Koedukovať zariadenie, resp. udržať koedukovanosť.

OPATRENIE k úlohe č. 5

 • Máme vyškolený personál k problematike sexuálnej výchovy MP, vzhľadom k snahe čo najviac priblížiť život našich PSS vonkajšiemu svetu, chceme im ponúknuť život v prirodzenej komunite muž a žena. Toto bude možné po dostavbe novej budovy. Plánujeme v horizonte 5 rokov prijať 4 ženy – zaškolené vo variante A.

VÝSTUP k úlohe č. 5

 • Jedna bunka v novej prístavbe bude patriť 4 ženám.

Úloha č. 6

 • Rozvíjať a upevňovať komunikačné zručnosti PSS formou alternatívnych komunikácií.

OPATRENIE k úlohe č. 6

Najmä ťažšie MP ponúkať náhradné formy komunikácie ako sú: sociálne čítanie, piktogramy, Makaton jazykový program pre MP, predmetová úroveň sociálnej komunikácie. Ak im dáme možnosť vyjadriť svoje potreby a myšlienky, významne zvýšime ich kvalitu života a odbúrame agresívne správanie.

VÝSTUP k úlohe č. 6

 • Cez ponúknuté náhradné formy komunikácie podľa IP zníženie agresívneho správania PSS s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 

 1. Zabezpečiť materiálno – technické požiadavky na humanizáciu a deinštitucionalizáciu poskytovaných sociálnych služieb

 

Úloha č. 7

 • Zapájať sa do grantovej politiky, pracovať v nadácii, zabezpečovať sponzorstvo, pracovať na projektoch a výzvach.

OPATRENIE k úlohe č. 7

Príprava projektových zámerov a projektov. Projekty, ich tvorba a manažment sú jedným z nástrojov napĺňania koncepcie, musia byť zamerané na riešenie už identifikovaných problémov. Projekty, na ktorých je potrebné, aby participoval TTSK, musia byť najskôr touto inštitúciou odsúhlasené. Každý finančný, či materiálny prínos do zariadenia významne prispieva k zvyšovaniu kvality života PSS. Je potrebné pripomínať sa sponzorom, organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám a pod. Máme za sebou 10-tky projektov: Ako Ti mám povedať, že Ťa ľúbim, Počúvať srdcom nestačí, Zvyky a tradície, Nechcem byť sám, Športuj so mnou, Bazálna stimulácia a iné.

VÝSTUP k úlohe č. 7

 • Počet podaných a počet zrealizovaných projektov za jednotlivé obdobia.

 

 1. Personálne zabezpečenie zariadenia, spolupráca a komunikácia

 

Úloha č. 8

 • Otvoriť zariadenie okolitému svetu.

OPATRENIE k úlohe č. 8

Zvyšovať informovanosť verejnosti o schopnostiach a  potrebách ľudí s postihnutím.

Využívať networking, dostávať zariadenie do povedomia občanov organizovaním tvorivých dielní podľa ročných období za účasti iných zariadení, žiakov, detí z centier pre deti a rodinu, dobrovoľníkov a intaktnej populácie. Plánujeme pozývať rodičov, zákonných zástupcov a priateľov PSS. Aktivita: Dávno som Ťa nevidel, organizovať medzinárodné akcie Zlatá rybka, Štrkovecká barónka, Strom života a iné. Zapojiť minimálne 5 PSS do aktivačných činností na farme Humanita. Zúčastňovať sa na akciách mimo zariadenia, na výletoch, liečebných pobytoch a pod.

VÝSTUP k úlohe č. 8

 • Počet organizovaných akcií, účasť na akciách, novovytvorené kontakty s organizáciami, OZ, nadáciami, dobrovoľníkmi a pod.

Úloha č. 9

 • Rozšíriť kolektív zamestnancov.

OPATRENIE k úlohe č. 9

Zabezpečiť dostatok odborného personálu, omladiť kolektív zamestnancov priameho kontaktu prijatím zamestnancov s požadovaným vzdelaním  a praxou.

Vytvorenie nových pracovných príležitostí pre zamestnancov vznikom nových foriem sociálnej služby (chránené bývanie - výcvikové pracoviská, cielená výroba drobných predmetov na predaj) – rozšírenie počtu zamestnancov na určitých pracovných pozíciách:

3 zdravotné sestry (ZS),

1 VŠ vzdelaná ZS,

1 inštruktor sociálnej rehabilitácie,

1 psychológ,

1 špeciálny pedagóg.

VÝSTUP k úlohe č. 9

 • Prijatí zamestnanci.

Úloha č. 10

 • Aktívna a dlhotrvajúca spolupráca s VŠ, študentmi, žiakmi, OZ, klubmi a pod.

OPATRENIE k úlohe č. 10

Žijeme uprostred polí, PSS majú menej príležitostí na nadväzovanie kontaktov, preto chceme  presadzovať politiku prilákania študentov cez ponuku exkurzií, kurzov, zaškolovania, praxe, pomoci pri bakalárskych a diplomových prácach. Predpokladáme, že z časti študentov sa stanú aktívni dobrovoľníci. Chceme ponúknuť aj možnosť ubytovania počas praxe – po dostavbe budovy.

VÝSTUP k úlohe č. 10

 • Počet študentov, exkurzií, praxe, dobrovoľníkov za časovú jednotku.

Úloha č. 11

 • Cielene spolupracovať s ÚPSVaR SR v rámci aktívnej politiky trhu práce.

Po dostavbe prístavby zariadenia vytvoriť chránené pracovisko – 1 pracovné miesto – vrátnik.

OPATRENIE k úlohe č. 11

Po dostavbe zariadenia vytvoriť chránené pracovisko, jedno pracovné miesto – vrátnik.

VÝSTUP k úlohe č. 11

 • Zamestnaný PSS na pracovnej pozícii – vrátnik.