Strategické ciele

 

Strategické ciele zariadenia na obdobie 2019-2024

 

 

A. Naplniť potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb, ich zákonných zástupcov a zamestnancov s akcentom na dodržiavanie ľudských práv a slobôd

Úloha č.1

Ø  Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných strán dosiahnuť a trvale udržať plné uspokojenie potrieb a požiadaviek PSS a ich zákonných zástupcov.

Ø  Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zúčastnených strán.

Ø  Zabezpečiť spokojnosť zamestnancov.

Ø  Dosahovať vyrovnané hospodárenie.

Ø  Napredovať v súlade s novými trendmi, potrebami a požiadavkami spoločnosti a zriaďovateľa.

Úloha č.2

Ø  Vytvoriť kvalitné prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb s dôrazom na humanizáciu a deinštitucionalizáciu sociálnych služieb výstavbou prístavby v areály zariadenia.

Úloha č.3

Ø  Poskytnúť 6 (12) prijímateľom sociálnej služby (PSS) sociálnu integráciu až inklúziu do komunitného prostredia zakúpením, alebo prenájmom 1 - 2 rodinných domov v okolitých obciach.

Úloha č.4

ØPoskytnúť 8 PSS možnosť pracovnej rehabilitácie až pracovnej inklúzie. V časovom horizonte 5 rokov (miesta sa uvoľňujú prirodzeným úbytkom) vytvorenie pracovných skupín - chránených pracovísk. Pri plánovanej spolupráci s Centrami pre deti a rodinu v okolí.

Úloha č.5

ØNaďalej nepretržite cez proces Individuálnych plánov, podporovať rast a udržiavanie sebauvedomovania, sebavedomia, nezávislosti, samostatnosti a autority PSS, zvyšovaním ich kompetencií, schopností, sociálneho uplatnenia a zachovania zdravotnej kondície.

 

B. Zabezpečiť materiálno – technické požiadavky na humanizáciu a deinštitucionalizáciu poskytovaných sociálnych služieb

 

Úloha č.6

                                                                                                          

ØZapájať sa do grantovej politiky, pracovať v nadáciách, občianskych združeniach, zabezpečovať sponzorstvo, pracovať na projektoch a výzvach.

 

 

C. Personálne zabezpečenie zariadenia, spolupráca a komunikácia

 

Úloha č.7

 

Ø  Aj naďalej otvárať zariadenie okolitému svetu a búrať bariéry a mýty o znevýhodnených spoluobčanoch. Informovať verejnosť o možnostiach a potrebách týchto ľudí.

Úloha č.8

Ø  Organizovať medzinárodné akcie, stretnutia a výstavy.

Ø  Organizovať prednášky a odborné semináre.

Ø  Umožňovať prax, exkurzie, pomoc pri bakalárskych a diplomových prácach  študentom VŠ, stredných škôl, žiakom. Spolupracovať s armádou SR, klubmi, záujmovými združeniami a umelcami.

Úloha č.9

Ø  Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov podľa skladby, potrieb a požiadaviek  PSS s cieľom zabezpečiť kvalitné individuálne intervencie k PSS s dodržaním podmienok kvality poskytovaných SS, poskytovať internú a externú supervíziu zamestnancom, PSS, rodičom atď.,  prípadne kombináciu jednotlivých účastníckych skupín.

Úloha č.10

Ø  Rozšíriť kolektív zamestnancov o odborných pracovníkov prvého kontaktu.

 

Úloha č.11

Ø  Cielene spolupracovať s ÚPSVaR SR v rámci aktívnej politiky trhu práce.

Ø  Po dostavbe prístavby zariadenia vytvoriť chránené pracovisko – 1 pracovné miesto – vrátnik