Ponuky služieb

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  chápe sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k nášmu prijímateľovi sociálnych služieb zamerané na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie.

V prípade našich služieb sa jedná o takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje nášho klienta sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

 • Pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

DSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec poskytuje nasledovné služby:

1. Domov sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách).

Forma: celoročná pobytová
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 53
Ďen začatia poskytovania: 15.11.1971
Miesto poskytovania: DSS pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec

Forma: ambulantná denná
Rozsah: neurčitý čas
Kapacita: 2
Deň začatia poskytovania: 07.10.2002
Miesto poskytovania: DSS pre deti a dospelých Šoporňa Štrkovec

Služby sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú  odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

V DSS sa poskytuje

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie).
 2. Sociálne poradenstvo.
 3. Sociálna rehabilitácia.
 4. Ubytovanie.
 5. Stravovanie
 6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 7. Osobné vybavenie.

V DSS sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí. Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je poskytovaná v  súlade s platnou legislatívou, formou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými štandardmi a na základe Metodickej príručky riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych službách. Ďalšia zdravotná starostlivosť v rámci ošetrovateľskej starostlivosti je poskytovaná prostredníctvom  obvodného praktického lekára pre dospelých v Šoporni, všeobecného lekára pre deti a dorast v Šoporni, stomatologického lekára v Šoporni a odborných lekárov v rámci regiónu. Odvoz prijímateľa sociálnych služieb k lekárovi zabezpečujeme služobným vozidlom zariadenia v sprievode vodiča a zdravotného personálu a taktiež dopravnou zdravotnou službou v rámci regiónu v sprievode zdravotného personálu z DSS. Dodávku liekov pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení zabezpečuje lekáreň Memorare, s.r.o. a Lekáreň 20, s.r.o.

Zariadenie ďalej svojim prijímateľom sociálnych služieb umožňuje využívanie nasledovných doplnkových služieb:

 1. Externý kaderník
 2. Pedikúra
 3. Voľnočasové aktivity
 4. Bohoslužby v zariadení aj mimo neho
 5. Pastorálna starostlivosť v zariadení
 6. Externá starostlivosť v zdravotníctve

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli prijímatelia sociálnych služieb sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého prijímateľa sociálnej služby sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to želá.

V DSS  poskytujeme a zabezpečujeme odborné a obslužné činnosti.

K odborným činnostiam, ktoré sa  v DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytujeme patria:

 1. Základné sociálne poradenstvo, kde ide o posúdenie povahy problému prijímateľa sociálnej služby a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
 2. Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť, ktorá saposkytuje za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby a to nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. V sociálnej rehabilitácii využívame prvky ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, alternatívnej komunikácie a prvky pohybovej terapie.
 3. Filozofiou ošetrovateľskej starostlivosti v našom zariadení je uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotnícki zamestnanci, ktorí skúmajú ošetrovateľské aspekty starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby, interakcie medzi osobou, zdravím a prostredím.
 4. Cieľom rozvoja pracovných zručností v zariadení je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb, pomôcť im pri osvojovaní si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber  pracovných  aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky  pracovnej terapie sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností ako aj rozšírenie pracovného potenciálu prijímateľov sociálnych služieb.
 5. K rozšíreniu spektra poskytovanej sociálnej služby patria aj voľno-časové aktivity a záujmové činnosti. Zariadenie poskytuje prijímateľom možnosť výberu z kultúrno - spoločenských podujatí, športovej činnosti a rekreačnej činnosti. V zariadení sa pre prijímateľov sociálnej služby usporadúvajú sväté omše. Prijímatelia sociálnej služby sa môžu  realizovať napríklad v  dramatickej,  pohybovej, športovej a výtvarnej záujmovej činnosti.
 6. DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec zabezpečuje pre školopovinných prijímateľov sociálnych služieb vzdelávanie v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Seredi.  Deti – prijímatelia sociálnej služby sa vzdelávajú  vo variante C. Individuálna edukácia vychádza z individuálnych vzdelávacích programov a  zameriava sa  na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, motoriky, sociálneho správania a sociálnych zručností prijímateľa.
 7. Výchovu detí – prijímateľov sociálnych služieb poskytujú v zariadení vychovávatelia, ktorí výchovný plán zostavujú podľa  individuálnych potrieb prijímateľa.