Poslanie a vízia

VÍZIA

„Život v komunite s potrebnou mierou podpory.“

Aktívnou spoluprácou zamestnancov, prijímateľov, rodinných príslušníkov, verejného a súkromného sektora vytvoriť optimálne podmienky pre dôstojný život prijímateľov, ich prijatie a začlenenie do spoločnosti, pracovné uplatnenie s potrebnou mierou podpory.

POSLANIE

„Sme tu. Pripravení a ochotní, ľudsky nastavení,  chápajúci aj profesionálni......“

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie odborných sociálnych služieb spoluobčanom s mentálnym a viacnásobným postihnutím v súlade s legislatívou, ktoré je založené na rešpektovaní individuálnych potrieb a zachovaní ľudských práv a slobôd.

HODNOTY

„Kde vládne úcta k ľudskej dôstojnosti, tam je sloboda.“

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec poskytuje sociálne služby založené na rešpektovaní hodnôt dôstojnosti, empatie, dôvery, slušnosti a úcty. Zamestnanci pri práci uplatňujú odborný, individuálny, partnerský a aktívny prístup, ktorým prijímateľa vedú k:

  • samostatnosti,
  • sebarealizácii,
  • spoluzodpovednosti
  • spolurozhodovaniu,
  • vzájomnému rešpektu.

Predložený transformačný plán považujeme za nástroj na naplnenie vízie zariadenia. Z našich predchádzajúcich skúseností a v súlade s odporúčaniami Dohovoru vieme, že ak chceme, aby ľudia so zdravotným postihnutím žili v komunite, mali možnosť zapojiť sa do bežných vecí, musia tam v prvom rade bývať. Preto chceme zariadenie podporovaného bývania v obciach....