Poslanie a vízia

Zámerom DSS Šoporňa - Štrkovec je pri realizácii hodnôt snaha využiť všetky dostupné prostriedky a nástroje na zlepšenie kvality života našich obyvateľov.Základným poslaním je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť našich prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými službami, motivovať zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. Chceme aj naďalej poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnych služieb. Manažment jasne zadefinoval poslanie DSS Šoporňa - Štrkovec:

Sme tu. Pripravení a ochotní, ľudsky nastavení, chápajúci, aj profesionálni ...

Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní prijímatelia sociálnych služieb a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Preto poskytujeme služby založené na ľudskosti, vľúdnosti, empatii a trpezlivosti. Chod zariadenia je prispôsobený zdravotnému a mentálnemu postihnutiu našich obyvateľov. Poskytujeme im pohodlie, súkromie, sociálnu rehabilitáciu, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačnú intervenciu, domácu stravu z našej kuchyne a nepretržitú odbornú starostlivosť. Kvalitné poskytovanie služieb v našom zariadení a nadpriemerný ľudský prístup, to je naša nastúpená cesta. Zvládnuť ju môže iba zohraný tím pracovníkov, pre ktorých je služba obyvateľom zariadenia výzvou aj životným poslaním.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru samostatnosti, sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby / PSS / a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.