Informácie o platbách

Stanovenie výšky úhrad pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS), umiestnených v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec,  sa riadi §72 a §73 zákona o sociálnych službách. Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za služby a jej výšky určuje aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 zo dňa 25.októbra 2023. PSS platia úhrady za nasledujúce služby:

 • Stravovanie
 • Bývanie
 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva (služby)
 • Používanie elektrospotrebiča

STRAVOVANIE

Strava v zariadení sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje „Stravovacia komisia.“ V jedálnom lístku je zreteľne vyznačená informácia, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Prostredníctvom stravovania sa zabezpečuje celodenná strava – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Pri špeciálnej diéte sa prijímateľom sociálnej služby poskytuje druhá večera.

Výška úhrady za stravu je určená podľa stravnej jednotky v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec nasledovne:

 • veková skupina 10 -15 r.: 6,23 €/deň  ( suroviny 5,00€ + réžia 1,23€ )
 • veková skupina nad 15 r.: 6,73 €/deň  ( suroviny 5,50€ + réžia 1,23€ )
 • bezlepková diéta               7,28 €/deň  ( suroviny 6,05€ + réžia 1,23€ )

Sumy za stravovanie sú platné od 1.3.2024

Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou.  Výška režijných nákladov je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov (nákladov poskytovateľa sociálnej služby na činnosti) podľa zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z., §72 odseku 5 písmena a-k a platného Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja. DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec si podľa týchto ustanovení, na rok 2024, stanovil výšku režijných nákladov na sumu 1,23 €.

BÝVANIE

Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie v DSS sa považuje:

 1. príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priľahlé.
 2. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
 3. vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,
 4. vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,
 5. spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,
 6. vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
 7. vecné plnenie spojené s ubytovaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína a vybavenie DSS spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

Suma úhrady za ubytovanie v DSS na deň a na fyzickú osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.

Pre DSS je denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti stanovená na 0,20 €.

Výška úhrady za bývanie sa zvyšuje na deň a na PSS o sumu:

 1. 0,40 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna fyzická osoba,
 2. 0,30 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby,
 3. 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri fyzické osoby a ak na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m² podlahovej plochy.

Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa znižuje o 30 %.

Suma úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní pobytovej a ambulantnej sociálnej služby je vo výške 10 € za jedného PSS.

 

SUMA ÚHRADY ZA UPRATOVANIE, PRANIE,  ŽEHLENIE, ÚDRŽBU BIELIZNE A ŠATSTVA

 

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

Suma úhrady za upratovanie je 0,50 € na deň a na PSS. Upratovaním sa rozumie najmä mechanické čistenie všetkých umývateľných plôch, ich dezinfekcia, vysávanie a tepovanie, umývanie okien a pod. v priestoroch obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, v spoločných priestoroch a zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pomôcok a energií.

Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je 0,50 € na deň a na PSS. Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie najmä triedenie, ukladanie, žehlenie, mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie oprava a úprava osobného šatstva. Výška úhrady zahŕňa aj zabezpečenie pracích prostriedkov a pomôcok.

SUMA ÚHRADY ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Suma úhrady sa stanovuje na deň na fyzickú osobu v DSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba:

 1. celoročnou a týždennou pobytovou formou
  1. fyzickej osobe zaradenej do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby,
   2,40 € na deň
  2. fyzickej osobe zaradenej do VI. Stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej odkázanosti fyzickej osoby.
   3,05 € na deň
 2. ambulantnou formou do štyroch hodín denne
  1. fyzickej osobe zaradenej do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby,
   0,90 € na deň
  2. fyzickej osobe zaradenej do VI. Stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej odkázanosti fyzickej osoby.
   1,05 € na deň

  c. ambulantnou formou viac ako 4 hodiny denne

1. fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby

1,20€.

2. fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej  odkázanosti fyzickej osoby

1,40€.

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy bude podľa VZN TTSK č. 89/2023 bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o percentuálny rozdiel medzi výškou minimálnej mzdy v kalendárnom roku, v ktorom bola k 1.januáru oznámená v Zbierke zákonov SR a výškou minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.

VÝŠKA ÚHRADY ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY A INÉ ČINNOSTI

Výška úhrady na deň a na PSS za používanie vlastného elektrospotrebiča (okrem bytových jednotiek, ktoré majú vlastné elektromery) podľa platného VZN TTSK č. 89/2023 je:

  1. 0,10 € denne za individuálne užívanie chladničky
  2. 0,10 € denne za individuálne užívanie televízora
  3. 0,10 € denne za individuálne užívanie elektrického sporáka
  4. 0,10 € denne za individuálne užívanie mikrovlnnej rúry
  5. 0,10 € denne za individuálne užívanie pračky

Výšku úhrady na deň a na PSS za používanie iného vlastného elektrospotrebiča (okrem bytových jednotiek, ktoré majú vlastné elektromery) si DSS Šoporňa – Štrkovec určilo nasledovne:

  1. 0,05 € denne za užívanie vlastného holiaceho strojčeka
  2. 0,05 € denne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
  3. 0,05 € denne za užívanie vlastného rádiomagnetofónu / CD alebo DVD prehrávača,
  4. 0,05 € denne za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón,
  5. 0,05 € denne za užívanie vlastného počítača alebo notebooku,
  6. 0,05 € denne za užívanie vlastnej žehličky,
  7. 0,05 € denne za užívanie vlastného prenosného ventilátora,
  8. 0,10 € denne za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie),
  9. 0,05 € denne za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.

Platby za tieto služby sú upravené samostatnou zmluvou medzi DSS a PSS. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytované nad rámec sociálnej služby.

SPÔSOB URČENIA SUMY ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA SUMY ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu  DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa určuje:

 1. ako 30 – násobok dennej sumy úhrady za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ktoré sa platí určená suma úhrady pri celoročnej pobytovej forme sociálnej služby.
 2. ako  22 – násobok dennej sumy úhrady za stravovanie, upratovanie a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri ambulantnej forme sociálnej služby.
 3. a paušálna suma úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a za vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

Ak PSS užíva nebytový priestor, ktorý slúži ako odkladací priestor a netvorí súčasť obytnej miestnosti, suma úhrady za ubytovane sa zvyšuje o 1,40 eur na mesiac.

K celkovej sume úhrady (za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) sa pripočíta úhrada za používanie elektrospotrebiča, ak ho PSS vlastní. 

Počas neprítomnosti  platí PSS len  úhradu  za ubytovanie a to v jej plnej výške.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí PSS zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí PSS zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. (§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príklad výpočtu úhrady u dospelého PSS, ktorému je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba a má stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby VI:

 • stravovanie: 30 dní x 6,73 € = 201,90 €
 • ubytovanie: 30 dní x 0,84 (4,19m²x0,20) = 25,20 €
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 30 dní x 1€ = 30€
 • pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO: 30 dní x 3,05 € = 91,50 €
 • užívanie vlastného rádiomagnetofónu: 30 dní x 0,05€ = 1,50€ za mesiac

SPOLU (celková úhrada za 30 dní) = 350,10€