Informácie o platbách

Stanovenie výšky úhrad pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS), umiestnených v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec,  sa riadi §72 a §73 zákona o sociálnych službách. Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za služby a jej výšky určuje aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 zo dňa 17.decembra 2014. PSS platia úhrady za nasledujúce služby:

 • Stravovanie
 • Bývanie
 • Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva (služby)
 • Používanie elektrospotrebiča

STRAVOVANIE

Strava v zariadení sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje „Stravovacia komisia.“ V jedálnom lístku je zreteľne vyznačená informácia, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

Prostredníctvom stravovania sa zabezpečuje celodenná strava – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

Výška úhrady za stravu je určená podľa stravnej jednotky v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec nasledovne:

                     

 •  veková skupina 0 - 3 r.  : 4,65 €/deň  ( suroviny 3,40€ + réžia 1,25€ )
 • veková skupina  3 - 6 r.  : 4,75 €/deň  ( suroviny 3.50€ + réžia 1,25€ )
 • veková skupina  6 - 10 r.: 4,85 €/deň  ( suroviny 3,60€ + réžia 1,25€ )
 • veková skupina 10 -15 r.: 5,05 €/deň  ( suroviny 3,80€ + réžia 1,25€ )
 • veková skupina nad 15 r.: 5,25 €/deň  ( suroviny 4,00€ + réžia 1,25€ )
 • bezlepková diéta               6,25 €/deň  ( suroviny 5,00€ + réžia 1,25€ )

Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou.  Výška režijných nákladov je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov (nákladov poskytovateľa sociálnej služby na činnosti) podľa zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z., §72 odseku 5 písmena a-k a platného Všeobecného záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja. DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec si podľa týchto ustanovení, na rok 2022, stanovil výšku režijných nákladov na sumu 1,12 €.

BÝVANIE

Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie v DSS sa považuje:

 1. príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priľahlé.
 2. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
 3. vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,
 4. vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,
 5. spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,
 6. vybavenie spoločných priestorov najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
 7. vecné plnenie spojené s ubytovaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína a vybavenie DSS spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

Suma úhrady za ubytovanie v DSS na deň a na fyzickú osobu sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.

Pre DSS je denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti stanovená na 0,17 €.

Výška úhrady za bývanie sa zvyšuje na deň a na PSS o sumu:

 1. 0,40 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna fyzická osoba,
 2. 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby,
 3. 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri fyzické osoby a ak na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m² podlahovej plochy.

Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa znižuje o 30 %.

SUMA ÚHRADY ZA UPRATOVANIE, PRANIE,  ŽEHLENIE, ÚDRŽBU BIELIZNE A ŠATSTVA

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva v DSS sa určuje podľa individuálnych potrieb PSS, ktoré určí komisia. Komisiu menuje štatutárny zástupca DSS.

Suma úhrady na deň na fyzickú osobu sa stanovuje v DSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba celoročnou a týždennou pobytovou formou:

 1. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 1x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby.
  0,17 € na deň
 2. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby.
  0,50 € na deň
 3. Pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti viac ako viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne.
  0,67 € na deň

Pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou sa prijímateľovi sociálnej služby neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne. Prijímateľovi sociálnej služby sa poskytuje upratovanie. 0,20 € na deň

SUMA ÚHRADY ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Suma úhrady sa stanovuje na deň na fyzickú osobu v DSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba:

 1. celoročnou a týždennou pobytovou formou
  1. fyzickej osobe zaradenej do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby,
   1,86 € na deň
  2. fyzickej osobe zaradenej do VI. Stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej odkázanosti fyzickej osoby.
   2,33 € na deňa
 2. ambulantnou formou do štyroch hodín denne
  1. fyzickej osobe zaradenej do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby,
   0,90 € na deň
  2. fyzickej osobe zaradenej do VI. Stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej odkázanosti fyzickej osoby.
   1,07 € na deň

  c. ambulantnou formou viac ako 4 hodiny denne

1. fyzická osoba zaradená do I. až IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá čiastočnej odkázanosti fyzickej osoby

0,74€.

2. fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby

0,90€.

3. fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej  odkázanosti fyzickej osoby

1,07€.

VÝŠKA ÚHRADY ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY A INÉ ČINNOSTI

Platby za tieto služby sú upravené samostatnou zmluvou medzi DSS a PSS. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytované nad rámec sociálnej služby.

Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča (okrem bytových jednotiek, ktoré majú vlastné elektromery) v DSS je:

 1. 1,00 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača,
 2. 2,32 e mesačne za užívanie vlastnej chladničky,
 3. 1,00 € za užívanie vlastnej žehličky,
 4. 1,00 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry,
 5. 1,00 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
 6. 1,00 € mesačne za užívanie vlastného rádiomagnetofónu / CD alebo DVD prehrávača,
 7. 1,00 € mesačne za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón,
 8. 1,00 € mesačne za užívanie vlastného počítača alebo notebooku,
 9. 2,00 € mesačne za užívanie vlastného prenosného ventilátora,
 10. 2,00 € mesačne za užívanie vlastného prenosného ohrievača,
 11. 2,00 € mesačne za užívanie vlastnej klimatizačnej jednotky,
 12. 5,00 € mesačne za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie),
 13. 0,50 € mesačne za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.

SPÔSOB URČENIA SUMY ÚHRADY A SPÔSOB PLATENIA SUMY ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu  DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec sa určuje:

 1. ako 30 – násobok dennej sumy úhrady za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ktoré sa platí určená suma úhrady pri celoročnej pobytovej forme sociálnej služby.
 2. ako  22 – násobok dennej sumy úhrady za stravovanie, upratovanie a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri ambulantnej forme sociálnej služby.

K celkovej sume úhrady (za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) sa pripočíta úhrada za používanie elektrospotrebiča, ak ho PSS vlastní. 

Počas neprítomnosti  platí PSS len  úhradu  za ubytovanie a to v jej plnej výške.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí PSS zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s poskytovaním stravovania musí PSS zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. (§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príklad výpočtu úhrady u dospelého PSS, ktorému je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba a má stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby VI:

 • stravovanie: 30 dní x 5,12 € = 153,60 €
 • ubytovanie: 30 dní x 0,71 (4,19m²x0,17) = 21,30 €
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 30 dní x 0,67 € = 20,10 €
 • pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO: 30 dní x 2,33 € = 69,90 €
 • užívanie vlastného rádiomagnetofónu: 1,00 € za mesiac

SPOLU (celková úhrada za 30 dní) = 265,90 €