Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá sa v súlade s §21 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje klientovi na podporu jeho samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti. Zameriava sa na rozvoj a nácvik zručností alebo na  aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o izbu a jej vybavenie a pri základných sociálnych aktivitách. Ďalej sa môže zamerať aj na nácvik v používaní zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, nácvik prác obvyklých v domácnosti a udržiavanie sociálnej komunikácie.

Každý prijímateľ sociálnych služieb (ďalej len PSS) má vypracovaný Individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie. Dôležitú rolu pri tvorbe IP má kľúčový pracovník PSS, ktorý sa úzko podieľa, v spolupráci s interdisciplinárnym tímom, na tvorbe IP s programom sociálnej rehabilitácie, prispieva k návrhom a citlivým prístupom koriguje ciele a metódy  s ohľadom na stupeň odkázanosti PSS na pomoc fyzickej osoby. Jednotlivé opatrenia a ciele nadväzujú na diagnostiku . Východiskovými zásadami pre prácu s našimi PSS sú:

 • individuálny pohľad na PSS,
 • partnersko – tímový charakter.

PSS sa aktívne spolupodieľajú na tvorbe svojich Individuálnych plánov (IP) a na hodnotení týchto plánov. Pri hodnotení dosiahnutých cieľov s ohľadom na spôsobilosť PSS sú PSS prizvanými členmi interdisciplinárneho tímu.

Prioritami v práci inštruktora sociálnej rehabilitácie je:

 • Pripraviť PSS na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť.
 • Zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania PSS a jeho pozitívne prežívanie situácie.
 • Zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti PSS .
 • Zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života.
 • Využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie PSS .
 • Využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú
  k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj k zmene psychosociálnych funkcií u PSS
  so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr.
 • Pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie.
 • Zabezpečovať zapojenie PSS do integrovaných programov zariadenia alebo komunity.
 • Poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby PSS prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný či sociálny stav.

 

V rámci sociálnej rehabilitácie využívajú inštruktori sociálnej rehabilitácie prvky:

 1. Ergoterapie
  Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť PSS v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života.Pri práci s PSS sa zameriavame na sebaobsluhu, upratovacie práce , práce s technickým materiálom, prírodninami, práce v keramickej dielni. Pracovnú činnosť je rozdelenádo nasledovných okruhov: manuálna práca, sebaobsluha, práca na úsekoch v jedálni,v interiéri zariadenia a pri úprave okolia areálu.
 2. Arteterapie
  Veľký zdroj diagnostických informácií. Arteterapiu využívame na rozvoj a stimuláciu schopností PSS.
 3. Muzikoterapie
  Často spájame muzikoterapiu s arteterapiou či ergoterapiou nakoľko naši PSS majú k hudbe  blízky vzťah a sprevádza ich počas celého dňa / hudba – práca, hudba – relax, hudba – pohyb, hudba – spev /.

Komunikačné zručnoti

Zdokonaľovanie rečového prejavu formou čítania, písania, rozvoj slovnej zásoby, nácvik básní a divadiel, využívame každú príležitosť na komunikáciu s PSS, nielen na rečový prejav ale aj na slovno-dotykovú komunikáciu / najmä u ležiacich PSS /. Naďalej sa budeme zameriavať na rozvoj jazykového programu pre mentálne postihnutých Makaton, ktorý si postupne osvojuje väčšia časť PSS i zamestnancov, utvrdzujeme si jednotlivé znaky
v aktívnej komunikácii s PSS, nacvičujeme programy v tomto jazykovom programe.

Pohybová terapia

V domove sociálnych služieb aplikujeme v rámci rehabilitácie: mechanoterapiu, termoterapiu, hydroterapiu, liečebnú telesnú výchovu, vychádzky. Psychorelaxačný proces dopĺňa vákuová masáž – bankovanie, medová detoxikačná masáž, skupinová muzikoterapia a aromaterapia. Uvedených procedúr sa zúčastňujú pravidelne všetci PSS domova, pokiaľ sa nevyskytne kontraindikácia na rehabilitáciu z dôvodu potvrdenej diagnózy.

Komunita

Stretávanie sa s PSS pri rôznych príležitostiach, intimita a spolužitie PSS, riešenie nežiadúcich foriem správania, oslavy narodenín a mením PSS, oslavy sviatkov a tradícií.