Dokument postupu od podania žiadosti po nástup

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

 (Postup od podania žiadosti občana o poskytovanie sociálnej služby až po jeho umiestnenie)

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách) a Všeobecné záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 (ďalej len VZN č. 30/2017).

 1. PODANIE ŽIADOSTI, VYDANIE ROZHODNUTIA

  Občanom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby, zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj ich dostupnosť prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú rozpočtovými organizáciami TTSK. Fyzická osoba, ktorá má záujem o zabezpečenie sociálnej služby poskytovanej v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení,
  v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania, podá na oddelenie posudkovej činnosti odboru sociálnych vecí TTSK písomne: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba podá: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Tlačivá žiadostí sú dostupné na Úrade TTSK a tiež na tejto webovej stránke uvedenej nižšie.
Konanie o posúdenie sa začína na základe podania „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. K žiadosti je potrebné doložiť prílohy, ktoré sú priamo v žiadosti uvedené.
Žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý
o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu).
V prípade, že je občan obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana – v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať aj iná fyzická osoba.

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s požadovanými prílohami žiadateľ doručí poštou na adresu:


Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10
917 01 Trnava

 

alebo osobne počas úradných hodín do podateľne TTSK.
Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude vykonaná sociálna posudková činnosť. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie sociálnej služby v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí, v ktorom sa zdržiava.

       Odbor sociálnych vecí vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorého podkladom je sociálny posudok a zdravotný posudok. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t.j. TTSK, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.
Fyzická osoba, ktorá vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby, alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí TTSK.
V prípade, že v zariadení, ktoré si fyzická osoba vybrala nie je voľné miesto, môže byť na základe jej súhlasu zaevidovaná v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v konkrétnom zariadení (bližšie informácie viď nižšie: „Podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb odkázaných na sociálne služby pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v TTSK“).

Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby

       Fyzická osoba má možnosť podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby aj u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 1. Odbor sociálnych vecí TTSK zabezpečí fyzickej osobe spolu s financovaním poskytnutie sociálnej služby na základe výberu neverejného poskytovateľa a formy poskytovania služby. Žiadateľ musí prejsť konaním o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tak ako je popísané vyššie. V prípade, že vybraný poskytovateľ má v zariadení voľné miesto a občan predložil TTSK kompletnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s právoplatným rozhodnutím, služba je zabezpečená a financovaná odo dňa nástupu občana do zariadenia sociálnych služieb.

 2. Pri bezodkladnom poskytnutí sociálnej služby, TTSK zabezpečí a financuje službu odo dňa nástupu do vybraného zariadenia v prípade, že zvolený poskytovateľ má voľné miesto. Žiadosť spolu s rozhodnutím predkladá občan dodatočne. V prípade, že voľné miesto u vybraného poskytovateľa nie je, TTSK ho oboznámi s voľnými miestami u iných poskytovateľov.

 

Podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb odkázaných na sociálnu službu pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v Trnavskom samosprávnom kraji

Odbor sociálnych vecí Úradu Trnavského samosprávneho kraja v zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených podrobností nasledovne:

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK majú za úlohu viesť vlastnú evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby chronologicky podľa:

 • dátumu, v ktorom bola žiadosť doručená

 • druhu sociálnej služby (§ 35 Zariadenie pre seniorov, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 Špecializované zariadenie),

 • formy sociálnej služby (ambulantná, týždenná pobytová, celoročná pobytová),

V prípade, že vo vybranom zariadení zriadenom TTSK nie je voľné miesto a fyzická osoba súhlasí s evidenciou v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „zoznam čakateľov“), poskytovateľ zaeviduje jeho žiadosť
v zozname čakateľov a zároveň o tom písomne oboznámi žiadateľa.

Poskytovanie sociálnej služby bude občanovi zabezpečené podľa poradia v zozname čakateľov poskytovateľa, v ktorom je zaevidovaná jeho žiadosť. Žiadateľ je vyzvaný
k nástupu poskytovania sociálnej služby na základe zoznamu čakateľov konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby podľa nižšieho poradového čísla (teda prvý v poradí).

V zmysle § 8 ods. 6 je možné bezodkladné umiestnenie žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby bez ohľadu na poradie v prípade, že je jeho život alebo zdravie vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb alebo nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Postup bezodkladného umiestnenia sa použije v prípade, že je v zariadení sociálnych služieb uvoľnené miesto, v opačnom prípade je žiadosť zaradená do evidencie žiadostí
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a ďalej vedená ako bezodkladná. Ak sa
v evidencii nachádza viacero bezodkladných žiadostí, postupuje sa podľa vyššie uvedených podmienok.

Ak žiadateľ, ktorý bol prvýkrát vyzvaný, aby nastúpil do ZSS, odmietne nástup
do zariadenia, bude zo zoznamu vyradený, alebo môže byť na vlastnú žiadosť ďalej vedený v zozname čakateľov konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby, avšak bude preradený na posledné miesto.

Ak viacerí žiadatelia budú mať rovnaký dátum podania žiadosti, poradie bude určené na základe sociálnej situácie žiadateľa.
2) PRIJATIE ŽIADATEĽA O SOCIÁLNU SLUŽBU DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

V prípade, že sa uvoľní miesto v zariadení, na základe evidencie čakateľov, sa kontaktuje oprávnený žiadateľ sociálnej služby, ktorý je v poradí. Oprávnený žiadateľ je následne predvolaný k nástupu. Súčasťou predvolania je zoznam dokumentov a dokladov potrebných k nástupu a tiež zoznam osobných vecí potrebných pri nástupe do zariadenia. K začatiu poskytovania sociálnych služieb je nutné predložiť:

 • doklady - občiansky preukaz, zdravotný preukaz, preukaz ZŤP, rodný list (prípadne sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, rozsudok o stanovení vyživovacej povinnosti a iné),

 • potvrdenie o príjme občana na účely platenia úhrady za sociálnu službu (Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne) - ak je žiadateľ poberateľom sociálnych dávok aj posledné rozhodnutie o priznaní týchto dávok - potvrdenie o výške dôchodkových dávok vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku. Toto potvrdenie vydáva pobočka Sociálnej poisťovne,

 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
  v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, s úradne overeným podpisom (matrika, notár),

 • ak má občan/dieťa obmedzenú spôsobilosť na právne úkony §73 odst.12 - doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) preukazujúci skutočnosť obmedzenia spôsobilosti na právne úkony a doklad (právoplatné rozhodnutie súdu) o ustanovení opatrovníka,

 • zdravotnú dokumentáciu alebo prepúšťacie správy umožňujúce zabezpečiť nevyhnutnú ošetrovateľskú starostlivosť (vrátane potvrdenia o poslednom zubnom ošetrení) a potvrdenie o očkovaní proti chrípke a proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam (§7 ods.6 vyhláška 585/2008),

 • Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti –vylúčenie prenosných chorôb, nie staršie ako 3 dni,

 • ak je to možné osobné veci, hygienické potreby podľa odporúčaného zoznamu.

Pri odľahčovacej službe je nutné k žiadosti doložiť:

 • doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadateľ je opatrovníkom ťažko zdravotne postihnutej osoby,

 • komplexný posudok, ÚPSVaR so stanoveným stupňom odkázanosti.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budeme mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

 • Mgr. Mária Tóthová, riaditeľka DSS, tel. číslo: +421 903 034 324

 • Mgr. Kristína Hercegová, sociálna pracovníčka, tel.číslo: +421 911 171 287

v pracovných dňoch v dobe od 07.00 – 14.15 hod.

3) Zoznam odporúčaných osobných vecí potrebných pri prijatí do zariadenia

Osobné vybavenie:

1. Osobné šatstvo - bielizeň

a) bielizeň: tielka, nohavičky alebo trenírky, ponožky (10 ks), podprsenka

b) pyžamo alebo nočné košele (5 ks)

c) župan

d) ošatenie – domáce sezónne oblečenie 5 ks,

e) dlhé nohavice, svetre 3 ks

f) sviatočné oblečenie

g) kabát, vetrovka, sako, čiapka (na zimné a letné obdobie)

h) bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom á 5 ks,

i) cestovná taška

2. Osobná obuv

a) zimná, letná, prezuvky sezónne

3. Hygienické potreby

a) sprchovací gél (toaletné mydlo)

b) papierové vreckovky

c) šampón na umývanie vlasov

d) hrebeň

e) holiace potreby

f) hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 - 3 ks

g) nožničky na nechty

h) Ostatné:

Môžete si doniesť aj pamiatkové predmety (celoročná forma pobytu).

Nezabudnúť!

a) LIEKY

b) Používané zdravotné pomôcky – francúzske barle, invalidné vozíky, chodúľ a pod.

c) Inkontinentní občan – plienka (vložky, plienkové nohavičky), umývacia pena, krém