Strategické ciele

Cieľ 1
Poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb možnosť pracovnej rehabilitácie až pracovnej inklúzie. Začleniť prijímateľov sociálnych služieb do pracovného procesu v rámci interných podmienok zariadenia a externých podmienok dostupnej infraštruktúry.
2017-2020

Cieľ 2
Zriadiť podporované bývanie 1 v rámci širšej komunity.
2017-2019

Cieľ 3
Zriadiť podporované bývanie 2 v rámci širšej komunity.
2017-2022

Cieľ 4
Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov.
2017-2018

Cieľ 5
Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe.
2017-2018

Cieľ 6
Vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov.
2017-2018

Cieľ 7
Rozšíriť program Cygnus o chýbajúce moduly, následne zaškoliť zamestnancov a zaviesť do praxe.